KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POCZESNEJ na lata 2014-2019

Uchwalona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 11 września 2014r. (Uchwała nr 5\09\11\2014)

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”

Janusz Korczak

I. MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.
II. WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
3. Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiające wychowanie kulturalnego, koleżeńskiego, uspołecznionego i dbającego o własne zdrowie przedszkolaka.
4. Atmosfera w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszystkich inności.
5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku
III. MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze Przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Wykazuje:
– otwartość i serdeczność wobec ludzi
– motywacja do poznawania czegoś nowego
– umiejętność przyswajania nowych pojęć logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości,
– umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
– umiejętność współpracy w grupie,
– tolerancję i akceptację dla odmienności ludzi,
– samodzielność,
– odporność na stres

Posiada:
– zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,
– wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
– podstawową wiedzę o świecie

Umie:
– cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję z samodzielnie wykonanego zadania,
– posługiwać się zdobyczami techniki,

Rozumie, zna:
– swoje mocne strony, wie jak rekompensować swoje słabości,
– prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
– zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
– zasady kultury współżycia i postępowania,
– kulturę i dzieciństwo własnego regionu, symbole narodowe,
– potrzebę szanowania przyrody i środowiska

Nie obawia się:
– występować publicznie,
– reprezentować grupę,
– chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi,
– wykazywać inicjatywę w działaniu,
– wyrażania swoich uczuć,
– bronić słabszych

Działa:
– kreatywnie,
– z pomysłem,
– cierpliwością,
– zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami

Współpracuje:
– zgodnie z poznanymi i akceptowanymi przez wszystkich zasadami i normami współżycia w grupie

Poszukuje:
– nowej wiedzy,
– doświadczeń,
– inspiracji do twórczej pracy,
– ciekawych zainteresowań.

IV. CELE I ZADANIA

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci:

- Koncepcję tworzy cała społeczność przedszkola uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy oraz oczekiwania środowiska
– Modyfikuje się koncepcję w oparciu o napływające wnioski

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się:

- Nauczyciele prowadzą własne programy nowatorskie metody pracy służące rozwojowi dzieci
– Nauczyciele wdrażają wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych do pracy z dziećmi

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie
programowej:

- Na podstawie analizy osiągnięć dzieci nauczycielki modyfikują programy wychowania przedszkolnego
– Osiągnięcia i zainteresowania dzieci pozwalają na osiągnięcie sukcesów w konkursach ogólnopolskich

4. Dzieci są aktywne:

- Dzieci nabywają świadomość w rozwijaniu własnej samodzielności
– Przedszkole stwarza warunki do autoprezentacji swoich zainteresowań na forum grupy, przedszkola

5.Respektowane są normy społeczne:

- Wprowadza się i modyfikuje systemy motywacyjne zgodne z możliwościami i potrzebami dzieci
– Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych , które uczą wrażliwości na potrzeby innych

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji:

- Organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – współpracuje z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom
– Przedszkole zapewnia rozwój uzdolnień dzieci organizując zajęcia dodatkowe

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych:

- Nauczyciele pracują zespołowo na rzecz rozwoju dzieci
– Nauczyciele wykorzystują analizę efektów pracy do własnego doskonalenia

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego:

- Promuje się działalność przedszkola w mediach ogólnopolskich

9. Rodzice są partnerami przedszkola:

- Rodzice inicjują i organizują uroczystości i wycieczki w przedszkolu
– Rodzice angażują się w prace na rzecz grupy i przedszkola

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju:

- Przedszkole włącza instytucji i organizacje działające w środowisku lokalnym w działania na rzecz placówki,
– Inne placówki oświatowych zapraszane są na uroczystości przedszkolne,
– Władze samorządowe uczestniczą w wydarzeniach przedszkola
– Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziała w pozyskiwaniu sponsorów

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych:

- Przedszkole śledzi losy absolwentów,
– Wyniki z ewaluacji zewnętrznych i wewnętrznych wdrażane są do pracy przedszkola

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi:

- Dyrektor przedszkola zachęca i stwarza nauczycielom warunki do podejmowania innowacji i eksperymentów,
– Zarządzanie przedszkolem zapewnia wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb placówki

V. KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2019

1. Kształtowanie postaw wobec zdrowia w odniesieniu do funkcjonowania własnego organizmu i przeciwdziałania infekcji poprzez różnorodne formy aktywności oraz zdrowe odżywianie.

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnego uczenia się, zachęcanie do uczenia się we współpracy, nauka odpowiedzialności za siebie i innych.

3. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji naszego regionu.
PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2014\2015

„Żyjmy zdrowo na sportowo” – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, nauka zdrowego odżywiania, profilaktyka próchnicy.

PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2015\2016 i 2016\2017

„Edukacja daltońska” – zgłoszenie akcesu do Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2017\2018

„Poznajemy ludzi różnych zawodów” -
PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2018\2019

„Jestem Polakiem, mieszkam w Europie, jestem częścią świata” – podkreślenie wagi tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych. Kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu na kultury europejskie.

OK, rozumiem i akceptuję
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki.